RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTALMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Targiela 8,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 • Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z INSTALMEDIA Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz INSTALMEDIA Sp. z o.o.
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
4. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.. 
8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.
Szybki kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 32 219 61 29 lub drogą mailową: biuro@instalmedia.pl
do
góry